LAPSEN OIKEUDET, ETU JA OSALLISUUS

Lapsen oikeudet ja lapsen etu yhteisen työskentelyn lähtökohtana

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Mallissa mukana olevat kunnat ovat sitoutunet kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Lue lisää ja hae mukaan!

 

Lapsivaikutusten arviointi

on erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan?

Lapsivaikutusten arviointia voi käyttää esimerkiksi maakuntien ja kuntien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lapsiväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Vaikutuksia tulee arvioida, kun tehdään esimerkiksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai lastensuojelun toimintaympäristössä lapsiin kohdistuvia päätöksiä.

Opas lapsivaikutusten arviointiin (STM, OKM, THL)

Valtakunnallisessa LAPE-hankkeessa kehitettävä lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

Lasten osallisuus

on oleellinen osa lapsen terveyttä ja hyvinvointia sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Osallisuus voidaan nähdä syrjäytymisen vastavoimana ja sen myötä lapset
- tulevat tietoisemmiksi omasta itsestään, toiveistaan ja tarpeistaan
- saavat valmiuksia osallistua ja kantaa vastuuta niin omista kuin yhteisistä asioista, sekä
- oppivat olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja elämään yhdessä.

Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa selvitettiin, miten lasten osallisuus tällä hetkellä toteutuu ja millaisia lapsen osallisuutta edistäviä keinoja ja menetelmiä maakunnassa käytetään. Kysely toteutettiin webropol-kyselynä ja se kohdennettiin kaikille, jotka työskentelevät alle 18 -vuotiaiden lasten kanssa (sivistys-, sosiaali- ja terveystoimijat, järjestöt, seurakunta). Kyselyyn vastasi yhteensä 220 työntekijää. Kyselyn tarkemmat tulokset pääset lukemaan tästä.

 

Lapsen kohtaamisen ja kuulemisen menetelmiä

Tähän on koottu erilaisia lapsen kohtaamisen ja kuulemisen keinoja ja menetelmiä. Lisäksi alla on lista verkkosivuista, joista löytyy lisätietoa osallisuudesta sekä monipuolisesti eri ikäisille lapsille suunnattuja osallisuuden menetelmiä.

MLL Varsinaissuomen piiri - Huomaa minut! osallisuustyökalu 
MLL - Mitä haluaisit tehdä kerhossa?
Savon vammaisasuntosäätiö:Perheraati, Lasten osallisuuden menetelmiä, Äänestyskortit, Palautelappu, Osallisuuspuu
Maailmankoulu - Sadutus

THL - lastensuojelussa käytetyt työvälineet
Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö - lomakkeet, toiminnalliset menetelmät
SOCCA Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus - lomakkeet, kirjat, kortit, oppaat
Pesäpuu ry - toiminnalliset menetelmät, kokemusasiantuntijuus ja yhteiskehittäminen
Ensi - ja turvakotien liitto - Materiaalia lasten kanssa työskentelyyn 
Nuorten akatemia - Osallisuus ja vaikuttaminen

 

Kuinka palveluiden kehittämisessä voidaan kuulla lapsia?

YHDESSÄ! ohjelma toteutti syksyn 2018 aikana yhdessä Perheet keskiöön -hankkeen ja Lastenkulttuurikeskus Lastun kanssa kolme Perhekeskus tutuksi perheille -iltaa. Illoissa haluttiin kuulla lasten näkemyksiä hyvän arjen edellytyksistä, sekä mitkä ovat lapsille tärkeitä paikkoja oman kunnan alueella ja millaisin keinoin he kehittäisivät olemassa olevia palveluita.

Halutessaan jokainen kunta voi hyödyntää Perhekeskus tutuksi perheille -illan konseptia esimerkiksi perheille suunnatuissa tapahtumissa tai muissa yhteyksissä, joissa lasten ja perheiden ääntä halutaan kuulla. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisessa.

 

 

Tutustu tarkemmin mallinnukseen tästä.

Lasten hyvinvointitieto osaksi päätöksentekoa

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteiskunnan tulevaisuuden turva. Tietoa heidän hyvinvoinnistaan tarvitaan, jotta osaisimme tukea ja ohjata lasten kasvua ja kehitystä. Perheiden, koulujen, muiden kasvuyhteisöjen, harrastusyhteisöjen, järjestöjen ja yhteiskunnan palvelujärjestelmän monisyinen verkosto pystytään virittämään oikealle asemalle hyvinvoinnin suhteen vain silloin, kun tiedämme, miltä lasten ja nuorten elämä tällä hetkellä näyttää ja etenkin miten he itse sen kokevat. Lapsilta ja nuorilta itseltään on tätä kysyttävä ja aikuisten on kuunneltava herkällä korvalla.

Mulla on asiaa -hankkeessa on kehitetty menetelmiä 7-13-vuotiaiden hyvinvointitiedon hankintaan, hyvinvoinnin ja elinolojen seurantaan ja edistämiseen sekä lasten kuulemiskäytänteiden lisäämiseen kunnissa. Menetelmien ja tämän oppaan avulla tuetaan kuntia tietoon pohjautuvassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien seurannassa, arvioinnissa ja palvelujen kehittämisessä.

 

Mulla on asiaa -opas.