Perhekeskustoimintamalli

 

Mikä on perhekeskus?

Perhekeskus on alueellinen lähipalvelujen verkosto, jonka tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Toiminnan lähtökohta on antaa tilaa perheiden monimuotoisuudelle ja monikulttuurisuudelle, voimavaroille ja osallisuudelle sekä vanhemmuudelle. Perhekeskuksesta saa tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn. Toiminnan tavoitteena on tarjota sopivaa tietoa, ohjausta ja tukea helposti, oikeaan aikaan, varhain ja vaikuttavasti.

Pohjois-Savossa on esitetty viittä, noin 50 000 asukkaan väestöpohjalle rakentuvaa perhekeskusaluetta. Perhekeskukset on tarkoitus ottaa käyttöön 2020.

Mitä palveluja perhekeskuksesta saa?

Perhekeskuksen palvelut sijaitsevat perhekeskuksen toimipisteissä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluja ovat neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, seksuaaliterveysneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö ja kotipalvelu sekä perheoikeudelliset palvelut. Psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen palveluja ovat kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja kuntoutuspalvelut. Lisäksi perhekeskus tarjoaa perheille erityistason konsultatiivisina palveluina erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun asiantuntemusta. Perhekeskukseen kuuluvat myös lapsille ja perheille suunnatut avoimet kohtaamispaikat, joissa on tilaa vertaistuelle ja toiminnalle yhdessä lasten ja perheiden kanssa.

Miten perhekeskus toimii?

Perhekeskuksen toimintaperiaatteena on, että sen palvelut ovat saatavilla lähellä, jalkautuvina, verkostomaisesti, lasten ja nuorten omassa oppimis- ja kehitysympäristössä kuten kotona, päiväkodeissa, kouluissa ja kohtaamispaikoissa. Perhekeskuksen palvelut kiinnittyvät verkostomaisesti myös kuntien sivistys- ja nuorisotoimen, kulttuuritoimen, järjestöjen ja seurakuntien sekä yksityisen sektorin kanssa. Toiminta perustuu kunnittain tai alueittain sovittuihin yhteistoimintarakenteeseen, käytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Tulevaisuuden perhekeskus tarjoaa myös sähköisiä palveluja.

Verkostomainen toimintapa tarkoittaa sitä, että asiakkaan tarvitsema apu tai tuki on saavutettavissa sieltä, missä asiat tulevat puheeksi. Sekä perheellä, että yksittäisellä työntekijällä on käytettävissään monialainen asiantuntijaverkosto, josta voi kutsua sopivaa osaamista tueksi asiakkaan kanssa sovitusti yhdessä tunnistetun tarpeen mukaisesti.

Lapsi, nuori tai perhe asiakkaana perhekeskuksessa

Palveluja uudistetaan siten, että ne tukevat lasten, nuorten ja perheiden toimijuutta ja pärjäämistä heidän omassa arjessaan. Tuen ja avun tarve arvioidaan aina yhdessä heidän kanssaan.  Lähtökohta on lapsi, nuori tai perhe kohdataan heidän kokemuksistaan ja arjestaan käsin. Tavoitteena on muodostaa jaettu ymmärrys asiakkaan elämäntilanteesta ja arjesta. Yhteinen asiakassuunnitelma on ensisijaisesti asiakkaan itsensä määrittämä ja hyväksymä. Lapsen ja perheen toimijuus säilyy, vaikka useampi toimija liittyy asiakkaan tilanteen äärelle. Toimijuuden varmistamiseksi, monialaisesti palveluja tarvitsevalla lapsella, nuorella ja perheellä on omatyöntekijä, joka vastaa palvelujen koordinoinnista ja jatkuvuudesta.

Palvelujen uudistamisen keskeinen tavoite on, että lapsen edun näkökulma juurtuu arkiseksi osaksi toimintaa. Tällöin, lapsen äänen kuuleminen ja näkökulman huomioiminen ovat aina perustana kaikelle heidän elämäänsä koskettavalle päätöksenteolle.

Miten perhekeskustoimintaa kehitetään?

Palvelujen uudistaminen koskettaa kaikkia lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Jokainen Pohjois-Savon kunta on mukana palvelujen uudistamisessa osana maakunnan omaa, Pohjos-Savon liiton hallinnoimaa YHDESSÄ! -ohjelmaa. Palvelujen uudistaminen liittyy hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) kärkihankkeeseen, joka on osa sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa. Hanketta johtaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Pohjois-Savossa palveluja uudistetaan käytännön toimijoiden yhteistyönä, yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kunnissa muutosta edistää monialainen LAPE-työryhmä yhdessä kunnan oman perhekeskusyhdyshenkilön kanssa. Valmistelutyötä tukee YHDESSÄ! tiimi, joka muodostuu 12 toteutuksessa mukana olevan kumppanin palkkaamista työntekijöistä. Lisäksi muutostyötä edistää kärkihanketta maakunnassa koordinoiva LAPE-muutosagentti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee asiantuntemuksellaan kärkihankkeen kehittämistyötä.

Palvelut uudistuvat kun toimintakulttuuri uudistuu

Perhekeskustoiminnan kehittämisessä ja koko palvelu-uudistuksessa on kyse toimintakulttuurin muutoksesta, jossa lapsen etu nostetaan keskiöön, perheiden toimijuuden vahvistuminen on kaiken toiminnan tavoitteena ja toimijoiden kesken vallitsee aito luottamus.