ERITYIS- JA VAATIVIMMAN TASON PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SAVOSSA

 

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen Pohjois-Savossa

Palveluiden uudistamisen tavoitteena on siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen ongelmatilanteissa. Joskus kuitenkin peruspalveluiden tueksi tarvitaan erityistason osaamista, kuten erikoissairaanhoitoa ja lastensuojelua.

Erityistaso tulee tarvittaessa peruspalveluiden tueksi konsultaatioilla ja jalkautuvilla palveluilla, joita voidaan toteuttaa myös sähköisinä palveluina. Kun erityistason asiantuntija jalkautuu perustason rinnalle arvioimaan asiakkaan tilannetta, kohtaamisessa hyödynnetään monitoimijaisen arvioinnin periaatteita ja laaditaan yhteinen asiakassuunnitelma.

Vaa­ti­vimmilla pal­ve­luil­la tar­koi­te­taan niitä harvoin tarvittuja pal­ve­lui­ta, jot­ka edel­lyt­tä­vät vaa­ti­vin­ta eri­tyis­o­saa­mis­ta ja eri­kois­tu­mis­ta. Riit­tä­vän osaa­mi­sen ja tai­don yllä­pi­tä­mi­nen näi­den pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sek­si edel­lyt­tää suur­ta vä­es­tö­poh­jaa ja pal­ve­lu­jen mää­rää.

Vaativimman tason palveluita varten Suomeen perustetaan yhteistyöalueille viisi osaamis- ja tukikeskusta.  Itä-Suomen OT-keskus kokoaa ja verkostoi Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakuntien vaativimman tason palvelut.

OT-keskuksen tehtävänä on

1) tuottaa monialaista osaamista yhdistäviä asiakaslähtöisiä palveluja, jotka vastaavat vaativimpiin palvelutarpeisiin. Esimerkkinä LAPE-hankkeessa tuotettu Itä-Suomen OT-alueen Yhdistelmälaitosmalliraportti.

2)  verkostoida olemassa olevia palveluja ja antaa tukea asiakastyöhön perus- ja erityistasolle

3) tukea palvelujärjestelmän ja ammattilaisten kehittymistä huolehtimalla osaamisesta, sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta