TUKEA VANHEMMUUTEEN JA PARISUHTEESEEN

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen kehittäminen

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen kehittäminen on yksi keskeisistä perhekeskuksen tehtävistä. Pääpaino vanhemmuuden tuessa on mahdollisimman varhain tarjotulla tuella, joka on kaikkien perheiden ulottuvilla. Vanhempana jaksaminen on yhteydessä parisuhteen hyvinvointiin ja palveluja uudistettaessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota vanhempien parisuhdetaitojen vahvistamiseen ja tukemiseen.   

Tuen kehittäminen Pohjois-Savossa

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen rakentaminen Pohjois-Savon perhekeskuspalveluissa käynnistyi vanhemmille suunnatulla kyselyllä, jolla selvitettiin, millaista tuen tarvetta alueen perheillä on ja millaisin muutoksin vanhemmat kehittäisivät vanhemmuuden ja parisuhteen tukea.  Kysely toteutettiin marraskuussa 2017 ja kyselyyn vastasi 963 vanhempaa tai lasta odottavaa perhettä.  

Vanhemmuuden tuen kyselyn perusteella on selvää, että tuen tarjoamista sekä vanhemmuuden että parisuhteen kysymyksissä tulee tehostaa. N.25% vastaajista koki, ettei saanut sitä tukea, jota olisi tarvinnut ja kokemus kasvoi peruskouluikäisten lasten vanhempien ja erityisesti murrosikäisten lasten vanhempien kohdalla.  Kyselystä nousseiden tuen tarpeiden pohjalta maakunnassa järjestettiin kolme työpajaa: alle kouluikäisen lapsen vanhemman tukeminen, alakouluikäisen lapsen vanhemman tukeminen ja yläkouluikäisen lapsen vanhemman tukeminen. Työpajoihin osallistui ammattihenkilöitä ja perheitä eri puolilta maakuntaa.

Työpajat tuottivat konkreettisia ehdotuksia siitä, millaisin konkreettisin keinoin ja menetelmin vanhemmuuden tukea voidaan eri ikäisten lasten vanhempien näkökulmasta tiivistää. Työpajoissa erilaisia yhteistyön malleja, joilla vanhemmuuden ja parisuhteen tukea voidaan tuoda perheitä lähemmäs ja tarjota rutiinisti kaikille perheille. Tärkeäksi näkökulmaksi nostettiin myös se, että perheiden parissa toimivat ammattilaiset tulisivat perheille tutuiksi. Matalan kynnyksen tutustumista toimijoihin tulisi perhekeskuksessa mahdollistaa esimerkiksi tekemällä tiivistä yhteistyötä avoimien kohtaamispaikkojen tai koulujen kanssa esim. vanhempainiltojen yhteydessä.  

Perheiden tilanteet ja tuentarpeet ovat moninaisia ja kehittämisessä on huomioitava keskusteluavun ohella myös konkreettisen tuen tarve arjessa esimerkiksi silloin, jos perheessä on monta pientä lasta. Keskeistä on, että kaikille vanhemmille tarjotaan säännöllisesti ammattilaisten toimesta mahdollisuus ja aika ottaa tuen tarve esille. Sitä edesauttavat perheille tutut ammattilaiset ja riittävästi aikaa ottaa hankaliakin asioita puheeksi. Ammattilaiset tarvitsevat puolestaan riittävästi tietoa ja toimivia yhteistyökäytäntöjä, joiden avulla perheelle saadaan nopeasti lisää tukea, jos tarvetta on. 

 

Perhekeskuspalveluissa vanhemmat ovat aina oikeassa paikassa, jos heillä on huolta omasta tai lapsen tilanteesta.