Uudistuvat lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Hyvä arki kuuluu kaikille Pohjois-Savossa!

Lue lisää
Tietoa

Lasten ja perheiden palvelujen uudistaminen jatkuu kuntien ja maakunnan toimesta

Lapsi- ja perhepalveluja uudistetaan, jotta jokaisella lapsella ja perheellä on mahdollisuus elää hyvää arkea ja saada tarvitsemaansa tukea rippumatta missä asuu tai minkä tahon kanssa asioi. Keskiössä on ollut palvelujen yhteensovittaminen ja vahvempi kiinnittämisen lasten ja perheiden arkeen. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lapsen edun ja vanhemmuuden tuen vahvistamiseen sekä eroavien tai eronneiden perheiden tukeen.

LAPE-työn tuloksena on tunnistettu hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, jotka on koottu osaksi maakunnallista perhekeskustoimintamallia. Lisäksi on koulutettu menetelmäosaajia ja kouluttajia näyttöön perustuvista menetelmistä. Erikoissairaanhoitoon ja lastensuojeluun on tuotettu uusia lapsi- ja perhelähtöisiä yhteensovittavia työmuotoja ja -malleja. Mallien osalta on käynnistynyt pilotteja ja ketteriä kokeiluja kunnissa ja maakunnallisesti.

Nyt on kokeilujen ja käyttöönoton aika
Käyttöönoton tueksi kunnille on tehty Mikä ihmeen perhekeskustoimintamalli? -työkirja ja työkalupakki. Myös valtakunnallisesti tuotettua materiaalia on runsaasti. Perustason, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisen pilotoinnit ja ketterät kokeilut jatkuvat 2019. Yhteensovittavien käytäntöjen käyttöönotto edistää lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden rakentumista ja yhteensovittamista kunnissa.

LAPE-työ valmistaa palvelut myös maakunnalliseen perhekeskusrakenteeseen. Perhekeskuksella tarkoitetaan alueellista lähipalvelujen verkostoa. Se kokoaa yhteen lasten ja perheiden palvelut ja kohtaamispaikat viidellä alueella. Perhekeskusrakenteen suunnittelu on osa Pohjois-Savon maakuntavalmistelua ja se toteutuu osana maakuntauudistusta.

Näillä rakenteilla työ jatkuu
Jokaisessa kunnassa on monialainen LAPE-työryhmä koordinoimassa ja ohjaamassa perhekeskustoimintamallin ja lastensuojelun toimintamallien käyttöönottoa. Osassa kuntia on lisäksi perustettu oma erillinen kohtaamispaikkatyöryhmä. Kunnissa on myös nimettynä perhekeskusyhdyshenkilöt sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyshenkilöt ja HYTE-työryhmät, jotka ovat tärkeitä kumppaneita LAPE-palvelujen kehittämisessä. Lastensuojelun toimintamallien toimeenpanoa edistää maakunnalliset toimijaverkostot ja työryhmät, joiden työn tukena on hankkeen aikana laaditut mallinnukset (linkki Lastensuojelu uudistuu-sivulle). Maakunnallisesti LAPE-työtä ohjaa, edistää ja arvioi maakunnan LAPE-työryhmä. Kuntien ja maakunnan LAPE-työn tukena vuonna 2019 toimivat muutosagentti (STM), kunta-agentti (OKM) ja järjestöagentti (Perheet keskiöön -hanke). Muutosagentin tehtävänä on varmistaa ja koordinoida omalla alueellaan tehdyn LAPE -kehittämistyön jatkumista ja juurtumista.

Nostetaan lapsi näkyväksi yhdessä!
Lapsi- ja perhepalvelujen uudistamisen keskeisenä tehtävä on ollut nostaa lapsi näkyväksi. Jotta tämä toteutuu, haastamme kaikki sivistys- ja sotepalvelut sekä järjestöt ja seurakunnat sitoutumaan yhteiseen lapsen hyvinvoinnin viitekehykseen.

Minna Rytkönen, Muutosagentti, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Aineistot

Lape-työn toimeenpano maakunnassa 2019

Tekstiä...

Kuvia päätösjuhlasta

Pohjois-Savon LAPE -juhla 4.12.2018

Pohjois-Savon LAPE -juhlaa vietettiin 4.12.2018 Kuopion kaupunginteatterilla. Juhlassa oli läsnä liki 200 lasten, nuorten ja perheiden asioista kiinnostunutta kuulijaa. Lämpimät kiitokset kaikille juhlavieraille!

Juhlan puheenvuorot, videoesitykset sekä posterinäyttelyssä esillä olleet posterit ovat nähtävillä verkkosivuillamme Ammattilaisille -osiossa (valmennus- ja koulutusmateriaalit, kuntien kokeilut).

Uusin blogikirjoitus

02.11.2018

SEURAKUNTA LAPE-MUUTOSTYÖSSÄ

Julkisten palvelujen rinnalla seurakunnat ja useiden järjestöjen toimijat ja vapaaehtoiset rakentavat kunnissa perheiden hyvän arjen edellytyksiä vastaamalla perheiltä nousseisiin tarpeisiin, perheitä kuunnellen ja kohdaten.

Lue lisää

Kuukauden kuntanosto

Vanhemmuus kevenee jakamalla

Lue lisää