KOHTI LAPSIKESKEISTÄ JA LAPSENOIKEUSPERUSTAISTA TOIMINTATAPAA

KOHTI LAPSIKESKEISTÄ JA LAPSENOIKEUSPERUSTAISTA TOIMINTATAPAA

Sijaishuollon ohjaus, valvonta ja laatu kulkevat käsi kädessä: yhteinen ymmärrys sijaishuollon laadusta ohjaa valvontatyötä. Pohjois-Savon maakunnan sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan kokonaisuus käynnistyi pitkälti valtakunnallisten LAPE-tavoitteiden suuntaan. Työskentelyn tukena oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL, julkaisema Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli : kohti lapsikeskeistä ja lapsenoikeusperustaista toimintatapaa, vuodelta 2016. Valvontaan liittyen yhteistyötä oli tehty eri valvovien viranomaisten kanssa pitkään, mutta tarvetta oli yhteiselle kehittämiselle. Työskentelyä haastoi koko valtakunnallisen valvontajärjestelmän keskeneräinen ja epäselvä tilanne.

Maakunnallisen työryhmän tehtävänä oli vastata hankesuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin ja valmistella sijaishuollon ohjausta ja valvontaa maakunta- ja sote-uudistusta varten. Työskentelyn aikana päätettiin kokoontua myös kolmen muun Itä-Suomen maakuntien kanssa yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan sosiaalipalvelujen ohjauksesta ja valvonnasta. Tapaamiset olivat antoisia ja hyödyksi työryhmän työskentelyssä, kun katsetta on voinut luoda omaa maakuntaa pidemmälle.

Hankesuunnitelmassa esitettyyn tavoitteeseen vahvistaa keinoja sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeineen kuulluksi tulemiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin, alkoi nuorten aikuisten kehittäjäryhmä Kokemuskuulijat, joka suunnitteli ja toteutti Vertaiskehittämis- ja vertaisarvioinnin mallin lastensuojelun perhehoitoon. Kokonaisuuden vetovastuussa oli Pesäpuu ry, yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön kanssa. Lisätietoja Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Johanna Barkmanilta. Diaesitys toiminnan tuloksista.

Tulevana vuonna on tarkoitus lähteä kokeilemaan sijaishuollon sosiaalityöntekijän tueksi tarkoitettuja keskusteluteema- ja kyselylomaketta, joka julkaistiin syksyllä 2018. Se löytyy lastensuojelun käsikirjasta, thl.fi/mitasinullekuuluu. Tavoitteena on, että sosiaalityöntekijä saisi tuekseen jäsentyneemmässä muodossa keskusteluaiheita sijoitetun lapsen kanssa hyvinvoinnin kannalta keskeisistä aiheista. Toisaalta lomake näyttää myös sen, miten laajasti sosiaalityöntekijän tulee tietää lapsen hyvinvoinnista monien muiden lapseen liittyvien tehtävien ohella.

LAPE-muutosohjelman aikana on lähdetty laatimaan valtakunnallisia lastensuojelun laatukriteerejä sekä sijaishuollon laatukriteerejä. Niiden on tarkoitus valmistua vuoden 2019 alussa.