LAPSEN OIKEUDET MUUTOSTYÖN YHTEISENÄ ARVOPOHJANA

Lapsen oikeudet ja lapsen etu

Lapsen oikeudet ja lapsen etu ovat keskiössä meneillään olevassa LAPE –muutostyössä. YK:n lapsenoikeuksien sopimus (LOS) velvoittaa meitä kaikkia aikuisia huomioimaan työssämme lapsen oikeudet sekä toimimaan lapsen edun mukaisesti. Sopimuksen yleisperiaatteiden mukaan

  • jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen
  • jokaisella lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja saada näkemyksensä otetuksi huomioon
  • kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, ketään ei saa syrjiä
  • lapsen etu on otettava huomioon tehtäessä niin yksittäistä lasta kuin lapsiryhmää koskevia suunnitelmia ja päätöksiä

Lapsen edussa on kysymys lapsen oikeuksien noudattamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisen tärkeää lapsen edun määrittelyssä ovat lapsen omien näkemysten, kokemusten sekä mielipiteiden huomioiminen.

Lapsen osallisuus

Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) 12 artikla takaa jokaiselle lapselle, joka kykenee muodostamaan näkemyksensä, oikeuden saada tietoonsa häntä koskevia asioita, ilmaista niistä mielipiteensä ja vaikuttaa niihin. Velvoitteet lapsen osallisuuden ja kuulemisen toteuttamiselle löytyvät myös kunkin viranomaisen toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä ja ohjeistuksista. Lapsen näkemykset häntä koskevissa asioissa on selvitettävä ja otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

Osallisuus voi toteutua eri tasoilla aina omasta elämästä yhteiskunnallisiin asioihin. Tärkeintä on, että lapsi kokee tulleensa aidosti kuulluksi ja hänen mielipiteellään on merkitystä. Lapsen kuulemisen ei pitäisi olla pelkästään tilapäistä, vaan rakentua lapsen ja aikuisten väliselle tiiviille ja jatkuvalle vuoropuhelulle kaikissa lapsen elämän kannalta keskeisimmissä ympäristöissä. Oikeus osallisuuteen on lapselle vapaaehtoista, eli lapsella on oikeus, mutta ei velvollisuutta ilmaista näkemyksensä. 

 

Hyvinvoinnin tähti

Lataa Hyvinvoinnin tähti (pdf) tästä.

Hyvinvoinnin tähti

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin arvioinnin tueksi on julkaistu Hyvinvoinnin tähti -arviointimalli. Malli rakentuu monitoimijaisen arvioinnin periaatteille ja siinä huomioidaan niin lapsen ja perheen kuin ammattilaisten näkemykset perheen kokonaistilanteesta.

Lähtökohtana yhdessä tekeminen

Pohjois-Savon tulevassa maakunnassa ammattilaisten työtä ohjaavana lähtökohtana on monitoimijaisuus. Se tarkoittaa yhdessä tekemistä ja toimimista niin, että lapsen ja perheen tueksi kootaan yhteen kaikki tahot, jotka heidän kanssaan työskentelevät. Lapsia ja perheitä kohtaavien ammattilaisten vastuulla on selvittää ja kysyä asiakkailtaan, keitä muita perheen kanssa työskentelee. Lapsen ja perheen sekä ammattilaisten kanssa sovitaan, miten yhteistä työtä on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Jokaisen osapuolen käsitykset ja näkemykset ovat tärkeitä, mutta keskeistä on lapsen ja perheen oma arvio tilanteestaan ja tuen tarpeistaan.

Yhteisen arvioinnin ja työskentelyn väline

Hyvinvoinnin tähden sakaroihin on koottu arviointia tukevia teemoja kahdesta näkökulmasta. Tummansinisen kolmion kärjet nostavat esiin lapsen oman kokemusmaailman ja niitä asioita, joita on tärkeää kysyä lapselta itseltään, hänen näkökulmastaan ja ottaa näin saatu tieto työskentelyn lähtökohdaksi. Näitä teemoja ovat lapsen käsitys itsestään, lapsen kokemus ihmissuhteista ja turvallisuudesta sekä lapsen kokemus perheestä, päiväkodista, koulusta, vapaa-ajasta ja ystävistä.

Vaaleansinisen kolmion kärjet jäsentävät ammattilaisille lapsen hyvinvoinnin rakentumisen osa-alueita ja nostavat esille asioita, joita koko perheen osalta on hyvä tarkastella. Näitä teemoja ovat lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen liittyvät tekijät, vanhempana toimimiseen ja vanhempi-lapsi-suhteeseen liittyvät tekijät sekä sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät perhe- ja ympäristötekijät.

Hyvinvoinnin tähti on tarkoitettu työvälineeksi ja hyödynnettäväksi kaikille, jotka työskentelevät lasten ja perheiden parissa.