LASTENSUOJELUN SYSTEEMINEN TOIMINTAMALLI

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin pilotti ja jatkot Pohjois-Savossa

LAPE-hankkeen aikana Kuopion kaupungin perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollon yhdessä muutostiimissä pilotoitiin systeemistä toimintamallia aj. 1.1.2018-31.12.2018. Pilotoinnista laadittiin loppuraportti. Pilotointi on ollut onnistunut, niin asiakas- kuin työntekijätasolla. Lapsia tavataan henkilökohtaisesti ja useasti asiakkuuden aikana. Vanhemmat kokevat tulevansa kuulluksi ja kokevat saaneensa apua. Yhteistyö on lähentynyt ja tiivistynyt asiakkaiden kanssa ja luottamus on kasvanut. Yhteistyötahojen ymmärrys lastensuojelutyötä kohtaan on lisääntynyt moniammatillisen työskentelyn myötä. Yhteistyö ja vastavuoroisuus verkostojen kanssa on parantunut. Työntekijät kokevat, että kokemus jaetusta vastuusta on lisääntynyt. Hyvä palaute asiakkailta on lisännyt työmotivaatiota. Erityisesti perheterapeuttien/kliinikkojen tuki sosiaalityölle on koettu erittäin vaikuttavana. Järjestelmätasolla on havaittu, että asiakkuuksien kesto on lyhentynyt ja ostopalveluiden käyttö on vähentynyt. Kasvokkaisen työmäärän lisääntyminen asiakastyössä vaikuttaa muiden lastensuojelun tukipalvelujen tarpeen vähenemiseen. Pidemmällä aikavälillä toimintamallin tuloksia voidaan vielä paremmin seurata. Organisaatiotasolla palvelujen ja toimenpiteiden kokonaisuus jäsentyy pitkällä tähtäimellä.
Näiden kokemusten pohjalta Kuopion kaupungissa on päätetty laajentaa toimintamallia neljään muuhun lastensuojelun avohuollon tiimiin.

Pohjois-Savossa on laadittu maakunnallinen lastensuojelun systeemisen toimintamallin projektisuunnitelma. Toimintamallin maakunnallista juurruttamista vie eteenpäin projektiryhmä, joka kokoontuu vuoden 2019 alussa.

Pilotoinnin kokemuksia, esitys 4.9.2018 Maakuntasali.

Kuva Pesäpuu ry:n Pia Lahtisen esityksestä 3.10.2018 Kuopiossa.